OPVOEDKUNDE/INZICHT 0-6 JAAR

Opvoedkunde/Pedagogiek 0-6 Jaar

INLEIDING

 • Je hebt hebt GEEN verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst

 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een compleet behandelingstraject betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis en op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur.

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

Opvoedkunde/Pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfase en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media et cetera. De nadruk ligt vooral op het handelen.

Opvoedkunde is ook de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders en onderwijzers) kinderen grootbrengen met een bepaald doel. Meer specifiek bestudeert opvoedkunde onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld, en de manier waarop deze doelen bereikt kunnen worden. Onder pedagogiek wordt de praktijk van het opvoeden verstaan.

Functie, doel en middelen

Praktijk "de brug naar morgen" richt zich binnen opvoedkunde met name op kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar.

De Praktijk stelt zich als doel om een toekomstperspectief te creëren voor kinderen en hun ouders/verzorgers wanneer dit perspectief, om welke reden dan ook, minder duidelijk is. Zij wil dit bereiken door (psychologisch en pedagogisch) onderzoek, begeleiding en ondersteuningen, indien nodig, door gerichte doorverwijzing. 

DE OPVOEDKUNDIGE

Een opvoedkundige van de praktijk is iemand die kijkt naar de ontwikkeling van het kind. De kwesties rond de opvoeding staan centraal.

De opvoedkundige begeleidt en ondersteunt ouders, kinderen leerkrachten en feitelijk iedereen die betrokken is bij de opvoeding.

Hierbij rekening houdende met een aantal ontwikkelingsaspecten.

Denk hierbij aan de 'kijk op de ontwikkeling van het kind' zoals:

 • Biologische ontwikkeling: Simpel gezegd is de biologische ontwikkeling de ontwikkeling van een bevruchte eicel, waaruit geleidelijk een volwassen mens ontstaat. De ontwikkeling begint direct in de baarmoeder met de conceptie als startpunt. Op deze website wordt bedoeld met de biologische ontwikkeling: de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel, de ontwikkeling van de hersenen en de groei van het lichaam. Met name in het laatste geval wordt ook gesproken over lichamelijke ontwikkeling en over fysieke ontwikkeling

 • Motorische ontwikkeling: De motorische ontwikkeling wordt vaak onderverdeeld in grove- of grote motoriek en fijne- of kleine motoriek. Bewegingen als lopen, zwemmen en een bal schieten vallen onder de grove motoriek. Bewegingen waar vaak meer aandacht of concentratie voor nodig zijn zoals knippen, schrijven of een speld oppakken, zijn onder de fijne motoriek te scharen.

 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: De sociaal-emotionele ontwikkeling omvat een groot en complex gebied binnen de algehele ontwikkeling van het kind. Daarom is het niet gemakkelijk dit in een eenduidig kader te plaatsen. Het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld, temperament, motivatie en de hechting van het kind, spelen allemaal een rol. Daarnaast hangt de ontwikkeling nauw samen met de andere ontwikkelingsgebieden. Het sociaal en emotioneel functioneren zijn nauw met elkaar verweven. Bij de emotionele ontwikkeling ligt den focus op het kind zelf (welke emoties uit het individu) en bij de sociale ontwikkeling ligt de focus op de interactie tussen het kind en zijn omgeving. Voor het verloop van het sociaal-emotionele ontwikkelingsproces is een indeling gemaakt van 4 fasen: 

1- Baby: 0-1 jaar

2- Dreumes: 1-2 jaar

3- Peuter: 2-4 jaar

4- Kleuter: 4-6 jaar

 • Cognitieve ontwikkeling: De cognitieve ontwikkeling is een complex gebied binnen de algehele ontwikkeling van het kind. Het verwerven, verwerken, opslaan en vervolgens toepassen van kennis is namelijk niet direct zichtbaar voor de buitenwereld. Echter, door gebruik van spraak-, taal- en motorische- en/of sociaal-emotionele uitingen of gedrag kan wel enige inzicht verkregen worden. 

Een opvoedkundige kan een voorlichtende- en een begeleidende functie hebben

Hij of zij geeft dit aan kinderen in een probleemsituatie. Dit kan zijn: 

 • Kinderen met een speciale zorgbehoefte
 • Een ontwikkelingsachterstand
 • Gedrag, of leerproblemen en/of stoornis
 • Problematische opvoedingssituatie (zoals verwaarlozing, mishandeling of misbruik)

Daarnaast geeft een opvoedkundige advies en begeleiding aan ouders over opvoedkundige zaken (bijvoorbeeld het stellen van regels).

Een opvoedkundige van de praktijk behandelt kinderen tussen de 0 en 6 jaar.

Bij deze behandelingsplannen kunnen veel verschillende instanties (scholen, thuiszorg en familieleden) betrokken worden.

Praktijkgericht

Een opvoedkundige stelt net als een orthopedagoog behandelingsplannen samen voor deze kinderen met als doel dat de kinderen optimaal kunnen deelnemen aan het dagelijks leven. Het verschil is dat een opvoedkundige meer praktijkgericht is en zelf meer participeert in de uitvoering ervan.

Zo werkt een opvoedkundige meer aan de begeleiding van kinderen en ouders. De opvoedkundige doet niet alles zelf en laat veel over aan gespecialiseerde therapeuten, psychologen en psychiaters.

Een belangrijk onderdeel van het werk is dat er net zoveel met ouders als met kinderen wordt gewerkt. Is het duidelijk dat je kind gedragsproblemen heeft, dan is het belangrijk dat er weer rust komt in het gezin. Samen met jou overleggen wij welke hulp daarbij het beste aansluit.

Opvoedkunde en opvoedinzicht

Natuurlijk, als je even zoekt, vind je op internet of in opvoedboeken volop advies over hoe je kinderen moet opvoeden. Een groot nadeel van deze adviezen is dat algemeen zijn. En jou situatie is jou situatie, met al haar eigen kenmerken, die dan weer net niet te vinden zijn op die opvoedsite of in dat opvoedboek.

Bij opvoedkunde/inzicht van de praktijk krijg je adviezen en begeleiding die wel van toepassing zijn op je kind, met al zijn of haar unieke eigenschappen. De opvoedkundige denkt mee met concrete oplossingen en geeft praktische tips, die passen in je situatie.

Geen algemene adviezen, maar een persoonlijke aanpak. en dat werkt!

Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, krijgt hij of zij inzicht in het systeem van je gezin en hij of zij snel een analyse van je situatie maken. Als de oorzaak-gevolg-interactie helder in beeld is, is het vaak relatief eenvoudig om een gedragsverandering te bewerkstelligen en de vicieuze cirkel te doorbreken. Soms zijn een paar gesprekken al genoeg!

Tijdens consulten maakt de opvoedkundige onder meer gebruik van de contextuele benadering. Met deze methode brengt de opvoedkundige verhalen en vragen letterlijk met poppetjes in beeld. De inzichten die deze contextuele benadering brengt, zijn vaak de sleutel tot de oplossing.

Het is dus niet nodig uitgebreid de diepte in te gaan of in het verleden te graven. De insteek is om samen met ouders tot creatieve en positieve inzichten te komen. Praktische handvatten en kleine interventies die daaruit voortvloeien, zijn specifiek op jouw situatie toegesneden.

Ouders en kind

Het gezin is een systeem. De leden van een gezin zijn onlosmakend met elkaar verbonden, reageren op elkaar en beïnvloeden elkaar, bewust en onbewust. Soms zit je vast in een vicieuze cirkel en lukt het even niet om er uit te komen. Als je kind niet luistert bijvoorbeeld, en je als ouder alleen maar loopt te mopperen. Je peuterzoon die geen groente wil eten, je baby die overdag slaapt, maar 's nachts het hele huis wakker houdt of je dochter die de baas speelt over haar vriendinnetjes.

Situaties die iedereen wel kent, maar heel lastig kunnen zijn als je er middenin zit. Je kunt je kind niet dwingen om te veranderen.

Wat je wel kunt veranderen, is hoe je op het gedrag van je kind reageert. Gelukkig kun je als ouder die vicieuze cirkel doorbreken!

Opvoedkunde/inzicht van Praktijk "de brug naar morgen" kan je daarbij helpen.

Je kunt terecht met al je opvoedvragen, ook alledaagse, waar je als ouder even geen antwoord op weet. De frisse kijk van een ervaren buitenstaander/specialist kan heel verhelderend zijn. Jij kent je eigen kind het beste. Tijdens een consult bij de praktijk, denkt de opvoedkundige met je mee. Soms zijn een paar gesprekken al genoeg om samen tot de juiste aanpak te komen.

PRAKTISCHE PEDAGOGISCHE GEZINSBEGELEIDING (PPG)

De praktische pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) van Praktijk voor GGZ en Mediation is een vorm van intensieve opvoedkundige/pedagogische thuishulp voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 6 jaar. De ouders ervaren problemen met de opvoeding en omgang met hun kind.
De
ouders zoeken hulp bij de opvoeding en hoe om te gaan met de handicap of het gedrag van hun kind.
Vaak is de problematiek meervoudig en richt zich op de gedragsproblemen van het kind, hoe de ontwikkeling te stimuleren en over de sociale relaties binnen het gezin.

Het doel van PPG: PPG heeft tot doel de opvoedkundige vaardigheden te versterken van ouders die zijn vastgelopen in de opvoeding en de balans tussen draagkracht en draaglast te herstellen. Onder deze vaardigheden of competenties worden verstaan:

 • Het probleemoplossend vermogen van de ouders
 • Toezicht houden op hun kind
 • De omgang met hun kind
 • Het opvoedkundig handelen.

De aanpak van PPG: De thuisbegeleider van PPG verleent hulp bij het gezin thuis. hij of zij bezoekt het gezin eens per week één tot anderhalf uur, de hulp duurt over het algemeen een aantal weken, afhankelijk van de problematiek.De vragen en problemen van de ouders zijn het uitgangspunt van de hulp.

De hulp van PPG is praktisch en handelingsgericht, de thuisbegeleider zoekt met de ouders naar praktische en hanteerbare oplossingen voor de problemen. De hulp van PPG is opgedeeld in een aantal fasen met duidelijke evaluatie momenten. 

Voor wie is het PPG?

 • Ouders met kinderen van 0 t/m 6 jaar met (lichte) opvoedingsproblemen en vragen
 • Ouders die een stap naar grote jeugdinstellingen te hoog vinden
 • Ouders die de voorkeur hebben om buiten de reguliere kantoortijden een afspraak te maken, je kunt zelf de consult/gesprekken bepalen
 • Ouders die hun kinderen niet willen belasten door ze mee te nemen naar een instelling, er komt een opvoedkundige bij je thuis
 • Ouders die gelijk antwoord op hun vragen willen hebben, er is geen wachtlijst
 • Ouders die volledige hulp voor hun kinderen willen, maar een beperkt budget hebben.

OPVOEDKUNDE/INZICHT: VOOR WIE- EN WELKE PROBLEMATIEK?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met onze opvoedkundige, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest. Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst. 
In Praktijk voor GGZ en Mediation behandelen we onder opvoedkunde/inzicht een groot aantal problemen en vraagstukken. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Eigenlijk komen alle kleine- en grote problemen en vragen in aanmerking die gerelateerd zijn aan de opvoeding van het kind. Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zoveel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Enige voorbeelden van hulpverleningsvragen zijn:

 • Alledaagse opvoedingsproblemen en vraagstukken m.b.t. Ouders/verzorgers, baby, dreumes, peuter, kleuter, eten, drinken, slapen, gehoorzaamheid, boosheid, zindelijkheid, sport en spel, school et cetera.
 • Gedragsproblemen
 • Problemen met biologische-, motorische-, sociaal-emotionele- en cognitieve ontwikkeling
 • Het leren omgaan met beperkingen en/of ziekte
 • Problemen met omgang met andere kinderen
 • (Samengesteld) Gezin en Familie
 • Autisme
 • Pesten en angsten
 • Het leren omgaan en verwerken van ingrijpende en vervelende ervaringen
 • Schoolkeuze en voorbereiding op de basisschool

Opvoedkunde/inzicht binnen de praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaat gericht, relatief kortdurend en daardoor

kostenbesparend. De cliënt bepaalt samen met de opvoedkundige de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.