LEVENSLOOPCOACH

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer mogelijk kan je een complete behandeling betalen in passende betalingstermijnen
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur. 

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

COACHING ALS ONDERDEEL VAN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ)

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is, als vakgebied van de gezondheidszorg een toegepaste wetenschap die zich met de psychische gezondheid van mensen bezig houdt. Naast onderzoek en studie van de gezondheid omvat GGZ ook toepassing van die kennis om de geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven van de mens te bevorderen en/of te herstellen. Ook streeft de GGZ naar het voorkomen van problemen. 

Onder de Geestelijke Gezondheidszorg GGZ wordt algemeen gerekend o.a.:

 • Coaching
 • Counseling
 • Gezinstherapie
 • Opvoedkunde/Pedagogiek
 • Psychologische hulpverlening GGZ
 • Psychosociale therapie
 • Relatietherapie
 • Samengesteld (Stief) Gezin

UITGANGSPUNT

Coaching is het professioneel begeleiden van individuen of groepen mensen naar een -door hen zelf- gewenste verandering.

Middels coaching kunnen persoonlijke- en groepsgebonden vraagstukken worden opgelost.

Denk hierbij aan o.a.:

 • Vraagstukken kunnen werkgerelateerd zijn
 • Maar ook gaan over keuzes in de privésfeer
 • Of gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en groei 

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die besloten liggen in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt.

Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn

mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen.

Coaching gaat uit van de situatie in de praktijk: al doende leert men, leerervaringen. Met wat er in het heden gebeurt wordt aan gewerkt. Men kijkt wat direct nodig is. Coachen gaat over het algemeen, dus functioneren op het werk, gezin, school en sociale omgeving.

Het verleden blijft rusten. Het werken aan een gekozen doel staat centraal.

Coaching is altijd doel- resultaat- en oplossingsgericht. De werkwijze van de coach is kort en bondig: de coach stelt voornamelijk vragen en spiegelt de antwoorden. Het is de bedoeling om de ander aan het denken te zetten die daardoor in beweging komt!

Dus een verschuiving van denken naar doen. Van "stollen naar stromen".

Persoonlijke coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van één op één relatie. De coach kan je helpen om de juiste koers weer te bepalen en richting te houden. De coachee (cliënt) leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces.

Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Je zult de energie en motivatie hervinden en meer ontspannen en zelfverzekerd in het leven staan.

Coaching van groepen is ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Een coach (begeleider) houdt zich bezig met de coaching van een persoon of groep bij o.a.:

 • Het vinden van vragen op antwoorden
 • Het vinden van oplossingen voor problemen
 • Het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • Het uitvoeren van complexe handelingen
 • Het verrichten van (bijzondere), fysieke (sportieve) handelingen

Dit alles met het doel een gecoachte/cliënt in staat te stellen zijn mogelijkheden optimaal te gebruiken. 

DE STRUCTUUR VAN HET COACHINGSPROCES
 • Doelformulering: Doelformulering is bedoeld om na te denken over hetgeen de gecoachte anders wil. Verheldering van doel en context door specifiek te zijn over plaats, tijdstip en mensen met wie die persoon het doel wilt bereiken maakt het tastbaar en waarneembaar. Erg concreet dus. Ook het in kaart brengen van het specifieke gedrag van de gecoachte in die context, de mogelijke effecten en de koppeling aan de eigen waarden is van belang. Het antwoord op de dan volgende vraag van 'wat de gecoachte tegenhoudt ofwel belemmert' om naar het doel toe te bewegen, brengt de gevoelde hindernis naar de oppervlakte.
 • Toekomst visualisering: Laat een beeld ontstaan met aantrekkingskracht. Iets om naar toe te werken! Iets om naar uit te zien!

  Mensen worden zo gestimuleerd om te bewegen in de richting van een aantrekkelijk toekomstbeeld. Dit beeld wordt over het beeld van angst en vastzitten heen geplakt. Of anders gezegd op de achtergrond geplaatst terwijl het aantrekkelijke toekomstbeeld op de voorgrond wordt geplaatst.

 • Hindernissen inventarisatie: Welke blokkades komen aan het licht en wat belemmert de cliënt om de gewenste doelen te bereiken.Deze fase is er een van ontdekking, openbaring en bewustwording. 

 • Lessen uit het verleden: Welke aanleiding ligt ten grondslag aan de situatie die op dit moment is ontstaan? Welk afschrikkend beeld heeft iemand en wil hij of zij dit vermijden? Wat is het precies in iemands leven dat telkens terugkomt? Het zijn herkenbare patronen.

 • Het benodigde zelfbeeld: De wijze waarop iemand zichzelf ziet, beïnvloedt zijn of haar gedrag.

  Dat de wereld een gevaarlijke plek kan zijn om te leven wordt vaak geloofd en de rol van slachtoffer is snel aangenomen.

  Het zelfbeeld als hulpverlener is wellicht hetzelfde als dat van slachtoffer. Immers als je jezelf als hulpverlener ziet, dan kan dat als je de ander als slachtoffer ziet. En wat je kunt zien is altijd voor een deel een reflectie van jezelf.

  Zo ook kan je met een gewenst toekomstbeeld, een gewenste reflectie van jezelf bewerkstelligen. Zelfbeeld laat zich het gemakkelijkst vangen in metaforen. Het domein van het verhalen vertellen is dan ook de meest aangewezen plek om met dit aspect van coaching aan de slag te gaan.

  Het zelfbeeld in een verhaal vervatten is een van de methoden om verandering teweeg te brengen. 

COACHING IS GEEN THERAPIE (VERSCHILLEN)

Coaching is geen therapie. Coaches richten zich niet op "problemen" en/of gaan terug in de tijd om te bekijken waar deze vandaan komen.

Coaches hebben niet de intentie om menselijk gedrag te analyseren en/of te beschouwen. Dergelijke kennis kan naar voren komen als cliënten toekomstgericht bezig zijn om persoonlijke of professionele doelen uit te stippelen en/of te realiseren, maar het zal nooit de focus van de coaching-relatie zijn. 

Coaching, en alle andere vormen van coaching, is geen therapie en moet ook niet als therapie worden opgevat. Coaching biedt wel een geldig alternatief aan mensen die eerder een vorm van therapie hebben overwogen.  

 • Wat doet coaching: De coach zoekt een oplossing voor het probleem

  - Ondersteunt globale levenssituaties

  - Verbetert prestaties

  - Oreert wenselijke situaties  

 • Wat doet therapie: De therapeut richt zich voornamelijk op het oorspronkelijke onderliggende probleem

  - Trauma's

  - Specifieke psychische klachten

VERSCHILLENDE VORMEN VAN COACHING IN DE PRAKTIJK

De coach van de praktijk is een veelzijdige specialist en een ervaringsdeskundige.

Hieronder volgt een selectie van de verschillende vormen van coaching die in de praktijk mogelijk zijn:

 • Budgetcoaching
 • Individuele (personal) coaching
 • Gezondheidscoaching
 • Kinder- en Opvoedcoaching
 • Life-coaching
 • Seks- en intimiteitscoaching
 • Systemisch werk (familieopstelling) coaching
 • Coaching, moederschap zonder zorgen (aanstaande moeders)
 • Loopbaancoaching
 • Werkcoaching

VOOR WIE EN VOOR WELKE PROBLEMATIEK ?

Iedereen die hulp nodig heeft kan dezelfde dag nog een afspraak maken met onze gespecialiseerde coach, ongeacht zijn of haar financiële positie, nationaliteit en problematiek. Ook als je voorheen bij een andere specialist bent geweest.

Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst.

In onze praktijk behandelen we onder 'coaching' een groot aantal problemen en vraagstukken. Alles vernoemen zou onoverzichtelijk worden. Eigenlijk komen alle kleine- en grote problemen en vragen in aanmerking die gerelateerd zijn aan je persoonlijk welzijn.

Het gaat er vooral om problemen te voorkomen, zo veel mogelijk op te lossen of te verlichten en vragen te beantwoorden.

Enige vragen voor hulpverlening zijn: 

 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
 • Leren omgaan met moeilijke problemen en vragen
 • Ouder- en kind begeleiding tijdens en na de scheiding
 • Het gevoel geleefd te worden in plaats van te genieten van het leven
 • Ontspannen samenwerking binnen een (werk)team
 • Boosheid en agressiebeheersing
 • Assertiviteit
 • Eetstoornissen, overgewicht en afslanken
 • Beroepskeuze
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, besluiteloosheid
 • Het gevoel van zinloos werk te doen, sleur
 • Conflicten op het werk
 • (Dreigend) ontslag of reorganisatie
 • Verbeteren van communicatie, leiding geven aan anderen
 • Het maken van belangrijke keuzes of beslissingen
 • Je wilt meer uit het leven halen dat je nu doet
 • Je staat op een kruispunt in je leven
 • Er komt een stressvolle situatie aan
 • Je voorziet problemen en wil ze voor zijn
 • Je begint met een nieuwe studie of functie
 • Relatie-coaching

Coaching binnen onze praktijk is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend.

De cliënt bepaalt samen met de coach de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.