GEDRAGSPROBLEMEN EN -STOORNISSEN

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de zorgverzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen, zonder extra kosten
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00 - 21.00 uur.

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

Een gedragsstoornis is in de kinder- en jeugdpsychiatrie een psychiatrisch ziektebeeld bij kinderen:

- Wanneer afwijkend gedrag gestuurd wordt vanuit de aanleg (erfelijkheid of aangeboren afwijking), spreekt men van gedragsstoornis.

- Wanneer men de oorzaak echter situeert in de omgeving, spreekt men van een gedragsprobleem. De stoornissen maken deel uit van de ontwikkelingsstoornissen. 

Er treedt vaak een mengeling op van stoornis en probleem. Een strikte scheiding is moeilijk te maken. De stoornis manifesteert zich door probleem-gedrag dat meestal eerder door de omgeving dan door het kind zelf als hinderlijk wordt ervaren. De omgeving is veelal de voornaamste hulpvrager.

Men maakt een onderscheidt in: 

1- AANDACHTSTEKORT-STOORNIS MET HYPERACTIVITEIT (ADHD)

Wanneer een kind minstens 6 maanden impulsief en hyperactief gedrag vertoont, spreekt men van een aandachtstekort-stoornis, impulsiviteit of hyperactiviteit

 • Aandachtstekort-stoornis

  Een aandachtstekort-stoornis komt erop neer dat het kind in meer of mindere mate te weinig aandacht heeft voor de uitleg van taken en opdrachten en het heeft veelal moeite met het uitvoeren van deze taken en opdrachten (gehoorzamen). Het afwerken van taken of aandacht hebben voor details is ook verstoord. Vaak verliest het kind benodigdheden voor het uitvoeren van deze taken en tevens is er meestal sprake van een concentratieprobleem.
 • Impulsiviteit

  Een impulsief kind handelt en/of spreekt zonder eerst erover na te denken (nadenken over eventuele consequenties), verandert regelmatig plotseling van activiteit, vertoont zenuwachtig gedrag, gaat moeilijk georganiseerd te werk en het kind heeft doorgaans meer toezicht nodig.

  Ook heeft het kind moeite met het erkennen van zijn of haar fouten.

 • Hyperactiviteit

  Een hyperactief kind is in extreme mate impulsief en overmatig actief (beweeglijk, het kind klimt bijvoorbeeld in speeltoestellen en bomen of loopt voortdurend rond, het kind kan niet of nauwelijks stil zitten). Ook de slaap is onrustig (woelen en draaien)
 • Comorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van twee of meer aandoeningen of stoornissen bij een patiënt)

  ADHD kan zich op uiteenlopende wijzen manifesteren. Behalve de verschillende soorten ADHD (aandachtstekort-stoornis met of zonder hyperactiviteit) kan ADHD las comorbide stoornis optreden naast andere stoornissen zoals o.a.: leerstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, angststoornissen en stemmingsstoornissen, een aanpassingsstoornis, een hechtingsstoornis.

  ADHD is een erg complexe en moeilijk vast te stellen diagnose en vaak blijven de symptomen bestaan op volwassen leeftijd.

 • Hulpverlening

  De discussie over medicatie of gedragstherapie lijkt in het voordeel van de eerste mogelijkheid uit te draaien. Om de juiste medicatie voor te kunnen schrijven, moet de behandelend arts elke cliënt individueel beoordelen.

  Hulpverlening is altijd nodig omdat bij deze groep een verhoogde kans bestaat om in de criminaliteit te vervallen, vooral als er sprake is van ADHD in combinatie met een anti-sociale gedragsstoornis. Ze vinden gemiddeld meer moeilijkheden met het leggen van contacten dan mensen zonder ADHD en ze vormen een risicogroep op het gebied van problematisch middelengebruik (verslavingen).  

2- NORMOVERSCHRIJDEND GEDRAG

 • Oppositioneel-opstandig

  Wanneer er sprake is van een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon dat niet in overeenstemming is met leeftijdsgebonden gedragsnormen, of wanneer dat gedrag de basisrechten van anderen schaadt, spreken we van een gedragsstoornis met normoverschrijdend gedrag. We kunnen twee soorten onderscheiden: oppositioneel-opstandig gedrag en antisociaal gedrag.
 • Antisociaal gedrag

  Bij een anti-sociale gedragsstoornis gaat het om een zich herhalend en aanhoudend gedragspatroon, waarbij de grondrechten van anderen geweld wordt aangedaan of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen en regels worden overtreden.

  Antisociaal gedrag bij kinderen en jongeren wordt opgedeeld in drie groepen met elk een mogelijke ontwikkeling naar minder en meer ernstig problematisch gedrag: Conflicten met autoriteiten, openlijk antisociaal gedrag en heimelijk antisociaal gedrag.

Typische kenmerken van antisociaal gedrag zijn onder ander dat het kind:

- Agressief uiten, fysiek-verbaal

- Pest, bedreigt of intimideert

- Regelmatig aanzet tot vechtpartijen

- Steelt (zowel buiten als binnen het eigen gezin)

- Wreed is (geweest) tegenover mensen en/of dieren

- Tot seksueel contact dwingt,

- Liegt en/of beloftes verbreekt

- Regelmatig spijbelt, s'nachts of overdag wegblijft ondanks verbod

- Opzettelijk brand sticht, openbaar of privé eigendom vernielt

- Inbraken pleegt

- Wapens gebruikt

 • Hulpverlening

  Een gedragsstoornis kan ambulant, in dagcentra of residentieel behandeld worden. De behandeling moet het kind of de jongere de mogelijkheid bieden nadien in de hele samenleving te kunnen functioneren. Een contextuele aanpak houdt in dat ook ouders (psycho-educatie en gedragstherapie) en de school in de hulpverlening betrokken worden. Medicatie wordt hier beperkt of niet voorgeschreven.

  Hulpverlening is nodig omdat bij deze groep een verhoogde kans bestaat op depressie, problematisch middelengebruik (verslaving) en zelfdoding.