ALGEMENE VOORWAARDEN

Praktijk voor Geestelijke Gezondheidszorg GGZ en Mediation

Stationsstraat 5 (Bedrijvencentrum Axel)

4571 LA AXEL

Kamer van Koophandel Middelburg 64327604

Artikel 1 - Definities

1- In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: Praktijk voor GGZ en Mediation

Opdrachtgever : De wederpartij van de opdrachtnemer

Opdracht : De in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. 

Artikel 2 - Algemeen

1- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. standaard voorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard met schriftelijke bevestiging.

2- De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3- Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 - Offertes

1- Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij of zij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht heeft verstrekt.

2- De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3- De prijzen in aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn inclusief BTW en exclusief van andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waardoor verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4- Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden.

De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5- Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6- Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

1- De opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst en het betrekken van derden daarbij

1- Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

Voor werkzaamheden heeft deze verplichting het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de geleverde dienst.

2- Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de opdrachtgever doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.

3- Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

4- Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar hoorde te zijn.

5- Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6- Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het kader van de overeenkomst, werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangeprezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7- Geheel of gedeeltelijke overdracht van de overeenkomst door opdrachtgever of daaruit voortvloeiende rechten of verplichtingen van opdrachtgever is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

Artikel 6 - Wijziging van de opdracht en meerwerk

1- De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdracht uitvoering, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen.

Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening brengen. 

Artikel 7 - Tarieven

1- Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het tarief van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurtarief.

2- Reistijd wordt ad 50% van het uurtarief doorberekend. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte. Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijke bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg met de opdrachtgever.

3- Bedragen zijn inclusief BTW en exclusief overige heffingen, rechten of lasten, welke in verband met het uitvoeren van de overeenkomst zijn verschuldigd. De BTW en overige heffingen, rechten of lasten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht conform op het moment van facturering geldende bepalingen ter zake. Wijzigingen of aanvullingen op deze bepalingen geven opdrachtgever niet het recht de overeenkomst op te zeggen.

4- Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief.

5- Opdrachtnemer heeft het recht om -zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

6- Opdrachtnemer is, in geval van prijsstijging buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

7- Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 6 schriftelijk kenbaar maken.

Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8- Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 - Betalingsvoorwaarden

1- Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij door de opdrachtgever en opdrachtnemer anders is overeengekomen.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2- Na de vervaldatum is de opdrachtgever in gebreke en heeft de opdrachtnemer het recht de wettelijke handels rente te berekenen.

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.

De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 100,00 die ten laste van de opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van opdrachtnemer.

3- Indien de betaling langer dan 1 maand uitblijft na factuurdatum, kan de opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschiedt.

4- In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5- Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

6- Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de opdrachtgever,

zowel gerechtelijke als de buitengerechtelijke.