AANDACHT- EN ACCEPTATIEPROBLEMEN

Aandachtstekortstoornis (ADD)

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!
 • Verzekerde zorg: vergoeding van de zorgverzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose
 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage
 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen, zonder extra kosten
 • Afspraken in de praktijk, aan huis of op locatie in regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00 - 21.00 uur.

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

Aandachtstekortstoornis of Attention Defict Disorder (ADD) is een aandoening waarbij een sterk verlaagd vermogen om aandacht voldoende bij activiteiten te houden aanwezig is.

ADD is een subtype van Attention Defict Hyperactivity Disorder (ADHD) in het Nederlands: het zogenoemde overwegend onoplettende type, gekenmerkt door een aandachtstekortstoornis en concentratieproblemen.

ADD wordt meer dan ADHD in verband gebracht met depressie, angststoornissen en slechte prestaties.

Gedragsproblemen staan minder op de voorgrond.

Kenmerken:

Mensen met ADD hebben een enorme gedachtestroom waardoor ze vaak dromerig of ongeïnteresseerd overkomen op andere mensen.

Door deze gedachtestroom kunnen ze zich moeilijk concentreren op e voor het specifieke moment relevante zaken. Het "filter" dat relevante van irrelevante zaken onderscheidt, werkt minder goed. 

Mensen met ADD zijn snel afgeleid, rusteloos en vaak impulsief in hun gedrag. Kenmerkend voor ADD is het hebben van meerdere intense stemmingsschommelingen op een dag. Ook slaapproblemen, vergeetachtigheid, georganiseerdheid, een ander tijdsbesef en moeite met het onderhouden van sociale contacten horen er bijna altijd bij.

Ook zijn ze gevoelig voor geluids- en beeldimpulsen. ADD'ers hebben er dikwijls moeite mee een gesprek te volgen in een grotere groep mensen.

Men heeft in die situatie moeite zich te concentreren op één gesprek omdat men zich ongewild blijft focussen op alle gesprekken die gaande zijn.

Mensen met ADD beschrijven dit probleem soms als "het luisteren naar een gesprek op de radio, terwijl de uitzending gepaard gaat met heel veel ruis".

Soms bezitten AD(H)D'ers bijzondere vaardigheden met betrekking tot het snel combineren van informatie en indrukken, probleemoplossend denken, inlevingsvermogen, creativiteit en ruimtelijk inzicht. Mensen met ADD kunnen in bepaalde situaties hyperfocussen; men is dan extreem geconcentreerd en zich niet bewust van wat er om hun heen gebeurt. Dit hoge concentratieniveau kan leiden tot het ontwikkelen van uitzonderlijke talenten. 

Om dat veel AD(H)D'ers een lagere prikkeldrempel hebben, zullen ze in bepaalde risicovolle en crisissituaties allerter en beter functioneren, terwijl bij andere mensen de kans op disfunctioneren juist toeneemt.

Behandeling

Behalve psycho-educatie om de kennis van alle betrokkenen over ADD te vergroten is een intensieve vorm van indirecte gedragstherapie

aangewezen. Directe gedragstherapie is voor de lange termijn veel minder effectief gebleken. Bij onvoldoende resultaat kan hieraan een medicamenteuze behandeling worden toegevoegd.

Aandacht- en Acceptatiegerichte Therapie (ACT)

INLEIDING

 • Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig en er is geen wachtlijst!

 • Verzekerde zorg: vergoeding van de (zorg)verzekeraar is mogelijk afhankelijk van de hulpvraag en diagnose

 • Tarieven per 01-09-2017 vanaf € 39,00 per uur, geen eigen risico/bijdrage

 • Wanneer nodig kan je een complete behandeling in passende betalingstermijnen betalen, zonder extra kosten

 • Afspraken in de praktijk, aan huis en op locatie in de regio Hulst, Oostburg en Terneuzen van 09.00-21.00 uur. 

Voor meer informatie bel 06-13476992 of stuur een e-mail (zie rubriek Contact)

UITGANGSPUNT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld .

In ACT worden cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. 

Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten.

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

ACT komt voort uit de gedragsanalyse, en is gefundeerd op de zogenaamde Relational Frame Theory (RFT) conceptueel (met eenzelfde theoretische en filosofische grondslag) is ACT sterk verwant met andere vormen van de zogenaamde derde generatie cognitieve gedragstherapie (mindfulness), gedragsactivatie en functioneel anallytische psychotherapie (FAP).

Het belangrijkste onderscheid met Cognitieve Gedragstheorie (CGT) is dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud

gedachten, terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een cliënt heeft met zijn gedachten, dus het veranderen van de functie van deze gedachten.

ACT is beïnvloed door boeddhistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, maar staat verder volledig los van het boeddhisme en steunt theoretisch volledig op RFT. Wel wordt veel gewerkt met aandachtsgerichte oefeningen (mindfulness).

Daarnaast wordt er veel gebruikgemaakt van metaforen, de therapeutische relatie, ervaringsoefeningen en humor.

De behandeling

De behandeling vindt plaats aan de hand van zes kernprocessen:

1- Conitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag.

Je kunt iets anders doen dan je gedachten ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het 'advies' dat je brein je geeft op te volgen, of niet.


2- Mindfulness: de vaardigheid om oordeelvrij in het hier-en-nu je ervaringen te observeren en te ondergaan zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden.


3- Acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed.


4- Zelf-als-context: het jezelf leren aanzien in context (samenhang) met je omgeving, je problemen zijn niet wie je bent.


5- Verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit et cetera.


6- Toegewijde actie of engagement: de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt.

Het model gaat ervan uit dat alle kernprocessen met elkaar in verband staan en niet los van elkaar gezien worden.

In combinatie kan het toepassen van deze processen leiden tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit, ook psychische flexibiliteit genoemd. De kernprocessen worden weergegeven in de zogenaamde hexaflex (een zeshoek waarvan de punten staan voor de verschillende processen die gericht zijn op het centrale doel.

VOOR WIE EN WELKE PROBLEMATIEK?

In de laatste jaren is uit empirisch onderzoek gebleken dat ACT een effectieve behandelmethode is voor diverse psychische en lichamelijke problemen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat ACT effectief is bij onder andere:

Enige voorbeelden voor hulpverleningsvragen zijn:

 • Chronische pijn
 • Angst en fobieën
 • Depressie
 • Psychotische stoornissen
 • Obsessieve-compulsieve stoornissen
 • Eetstoornissen
 • Arbeidsgerelateerde problemen
 • Levensfaseproblematiek/ouderen
 • Epilepsie
 • Diabetes
 • Verslaving
 • ACT-interventies zijn ook effectief gebleken bij het verbeteren van sportprestaties bij gezonde mensen. 

Aandacht- en Acceptatiegerichte Therapie (ACT) is curatief (helend) van karakter, doel- en resultaatgericht, relatief kortdurend en daardoor kostenbesparend. De cliënt bepaalt samen met de therapeut de te bereiken doelen en de efficiëntste weg er naar toe.